Search app
CSR Racing 2
ios

KUIK - Dërgo para menjëherë

(1)
Price
Free
Category
Finance & Utilities
Last Update
Jul 21, 2021
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for KUIK - Dërgo para menjëherë

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

1

Avg rating,
total

⭐5.0

Description

2264 chars

Nëpërmjet KUIK mund të jepni e merrni para në kohë reale…FALAS. Ju duhet vetëm numri i telefonit të marrësit të parave. Dërgoni dhe merrni para nga njerëzit që njihni nëpërmjet KUIK, përmes bankës tuaj. Paratë dërgohen direkt në llogarinë bankare të marrësit dhe mund të përdoren menjëherë. I thjeshtë, i shpejtë dhe 100% i sigurtë. Ju mund të regjistroheni në KUIK në bankë ose online. Si funksionon: Merr dhe jep para me KUIK në pak hapa: 1 - Vendos shumën 2 - Zgjidh kontaktin që do i dërgosh para 3 - Shkruaj një mesazh për marrësin e parave, nëse dëshiron 4 - Vendos PIN ose Fingerprint U KRYE! Gjithashtu, përmes KUIK ju mund të kontrolloni balancën e llogarisë, historikun e transaksioneve, etj. Transfertat përmes KUIK kryhen në kohë reale, dhe paratë e transferuara janë menjëherë të disponueshme në llogarinë bankare të marrësit. Për çdo transfertë të suksesshme, si dërguesi ashtu edhe marrësi, do të marrin konfirmim nga aplikacioni. Të dhënat tuaja ruhen në mënyrë të sigurtë, transaksionet janë të gjurmueshme në çdo hap dhe të garantuara në terma cilësie. Ju informoheni për çdo hap të kryerjes së transaksionit. - - - With KUIK you can send and receive money instantly…and it’s FREE. All you need is the recipient’s phone number. Money is sent to and received from people you know through KUIK, and most importantly through your bank. Money are sent directly to the bank account of the receiver and can be used immediately. Simple, fast, and 100% secure. You can enrol for KUIK at the bank or online. How it works Pay and be paid, in a few clicks with KUIK: 1 - Insert amount 2 - Select the contact who will receive the money 3 - Include a message for the recipient, if you wish 4 - Insert your PIN or Fingerprint DONE! Also, through KUIK, you can check your bank balance, transactions history, etc. Transfers through KUIK are executed in real time, and the transferred funds are readily available at the recipient’s bank account. For each successful transfer, both sender and recipient shall receive a confirmation form the application. Your data is stored safely, the transactions are traceable in every step and quality guaranteed. You are informed on each step during the execution of the transaction.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About KUIK - Dërgo para menjëherë

Developed by MPAY SHPK.

KUIK - Dërgo para menjëherë is ranking in   Finance & Utilities

Last update was at Jul 21, 2021and the current version is 1.9.40.

To see all other keys and revenue click here 1434243646

KUIK - Dërgo para menjëherë have a 1a user reviews.

KUIK - Dërgo para menjëherë was released in the App Store. It is developed by MPAY SHPK, who have also released the following apps.

KUIK - Dërgo para menjëherë has 1 user reviews.​

KUIK - Dërgo para menjëherë has an average rating of 5.0. ​The latest version of KUIK - Dërgo para menjëherë 1.9.40​ ​​was ​released on Jul 21, 2021​.

You can download KUIK - Dërgo para menjëherë ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster