Search app
CSR Racing 2
ios

Kallxo

(2)
Price
Free
Category
News & Utilities
Last Update
Jul 14, 2021
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Kallxo

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

2

Avg rating,
total

⭐5.0

Description

1913 chars

Platforma online www.KALLXO.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare. Ne zotohemi që t'i hulumtojmë rastet e raportuara duke e ruajtur identitetin e raportuesëve, duke i verifikuar të githa faktet sipas starndardeve më të larta të gazetarisë hulumtuese, t'i publikojmë të gjeturat tona dhe do të kërkojmë nga institucionet relevante të ndërmarrin hapa ligjor sipas mandatit të tyre. The online platform www.KALLXO.com is a joint project of the organisations Internews Kosova, Balkan Investigative Reporting Network and Anti Corruption Agency. The platform offers opportunities for all Kosovo citizens to report on corruption, fraud, conflict of interest as well as on other cases such as abuse of official position. We are committed to investigate the reported cases while protecting the identity of those who report, fact checking and applying the highest standards of investigative journalism, publish our findings and request proper legal measures from relevant institutions. Online platforma www.KALLXO.com je zajednički projekat organizacija Internews Kosova, Balkanske Mreže Istraživačkog Novinarstva i Agencije Protiv Korupcije. Platforma pruža mogućnost svim kosovskim gradjanima da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja. Mi se zalažemo da ćemo istražiti prijavljene slučajeve i pritom štititi identitet dojavljivača uvažajući najviše standarde istraživačkog novinarstva, da ćemo objaviti nalaze i tražiti poduzimanje odgovarajućih zakonskih mera od nadležnih institucija.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Kallxo

Developed by Rolling Rabbits Sh.p.k.

Kallxo is ranking in   News & Utilities

Last update was at Jul 14, 2021and the current version is 1.1.

To see all other keys and revenue click here 1121688792

Kallxo have a 2a user reviews.

Kallxo was released in the App Store. It is developed by Rolling Rabbits Sh.p.k, who have also released the following apps.

Kallxo has 2 user reviews.​

Kallxo has an average rating of 5.0. ​The latest version of Kallxo 1.1​ ​​was ​released on Jul 14, 2021​.

You can download Kallxo ​here

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster