Search app
CSR Racing 2
ios

Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online

(0)
Price
0
Category
Finance
Last Update
None
Installs
1000000
View in store

Store Performance Index

64%

Store Performance Index shows overall performance of your app on app stores. It is based on combined ASO & reviews metrics.

See more data

Ratings & Reviews performance for Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online

Ratings & Reviews performance provides an overview of what users think of your app. Here are the key metrics to help you identify how your app is rated by users and how successful is your review management strategy.

Number of reviews,
total

0

Avg rating,
total

⭐0.0

Description

6684 chars

Việt Thần Tài cung cấp dịch vụ vay tín dụng chu kỳ tuần hoàn đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của bạn; Có thể sử dụng Rút tiền mặt, Dịch vụ đời sống trả góp, Mua sắm trả góp SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO? Bước 1: Download App Việt Thần Tài và đăng ký tài khoản Bước 2: Điền thông tin chỉ trong 3 bước, nhận được hạn mức tín dụng trong vài giây; Bước 3: Gửi đăng ký rút tiền, nhanh nhất trong 5 phút tiền vào tài khoản của bạn; ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ: A. "Vay trả tùy ý" "Chi tiêu thoải mái" Vài giây có thể nhận được hạn mức tín dụng 1000K đến 10,000K, tương tự như Thẻ tín dụng, tiền "vay trả tùy ý", đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của bạn bất cứ lúc nào bất kỳ nơi đâu; B. Lãi suất linh hoạt dựa trên hạn mức tín dụng của mỗi cá nhân Chúng tôi điều chỉnh lãi suất dựa trên hạn mức tín dụng của mỗi cá nhân, và tỉ lệ thanh toán của mỗi người có thể khác nhau, lãi suất hàng ngày có thể thấp đến 0.15%. Duy trì thanh toán đúng hạn có thể giúp bạn nhận được mức vay cao hơn và lãi suất thấp hơn. Ví dụ: Nếu bạn trong 150 ngày vay 10,000K, lãi suất hàng ngày là 0.15%, vậy lãi là 10,000K*0.15%*150=2,250K; 150 ngày sau số tiền gốc và lãi bạn phải trả là 12,250K. C. Kỳ hạn thanh toán và phương thức thanh toán linh hoạt Bạn có thể lựa chọn thời hạn thanh toán 10 ngày, 20 ngày, 60 ngày, 150 ngày, và bạn có thể chọn trả hết trong một lần hoặc trả nhiều lần; D. Thông tin của bạn sẽ an toàn và đáng tin cậy Đăng ký cần CMND do nhà nước cấp và hình ảnh thông tin sử dụng để xác minh thân phận của bạn. Tất cả thông tin cung cấp đều được bảo vệ và không được chia sẻ nếu không có sự đồng ý của bạn. *Thời gian xử lý có thể mất từ 5 phút đến 1 ngày, tùy thuộc vào ngân hàng bạn chọn. Cung cấp dịch vụ vay tín dụng chu kỳ tuần hoàn đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của bạn; Có thể sử dụng Rút tiền mặt, Dịch vụ đời sống trả góp, Mua sắm trả góp SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO? Bước 1: Download App Kwago và đăng ký tài khoản Bước 2: Điền thông tin chỉ trong 3 bước, nhận được hạn mức tín dụng trong vài giây; Bước 3: Gửi đăng ký rút tiền, nhanh nhất trong 5 phút tiền đến tài khoản của bạn; ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ: A. "Vay trả tùy ý" "Chi tiêu thoải mái" Vài giây có thể nhận được hạn mức tín dụng 1,000 VND đến 20,000 VND, tương tự như Thẻ tín dụng, tiền "vay trả tùy ý", đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của bạn bất cứ lúc nào bất kỳ nơi đâu; B. Lãi suất linh hoạt dựa trên tín dụng cá nhân Chúng tôi điều chỉnh lãi suất dựa trên tín dụng cá nhân, và tỉ lệ thanh toán của mỗi người có thể khác nhau, lãi suất hàng ngày có thể thấp đến 0.15%. Duy trì thanh toán đúng hạn có thể giúp bạn nhận được mức vay cao hơn và lãi suất thấp hơn. Ví dụ: Nếu bạn trong 150 ngày vay 20,000 VND, lãi suất hàng ngày là 0.15%, vậy lãi là 20,000*0.15%*150=4,500 VND; 150 ngày sau số tiền gốc và lãi bạn phải trả là 24,500 VND C. Kỳ hạn thanh toán và phương thức thanh toán linh hoạt Bạn có thể lựa chọn thời hạn thanh toán 10 ngày, 20 ngày, 60 ngày, 150 ngày, và bạn có thể chọn trả hết trong một lần hoặc trả nhiều lần; D. Thông tin của bạn sẽ an toàn và đáng tin cậy Đăng ký cần CMND do nhà nước cấp và hình ảnh thông tin sử dụng để xác minh thân phận của bạn. Tất cả thông tin cung cấp đều được bảo vệ và không được chia sẻ nếu không có sự đồng ý của bạn. *Thời gian xử lý có thể mất từ 5 phút đến 1 ngày, tùy thuộc vào ngân hàng bạn chọn. Viet Than Tai provides simple, fast, convenient and safe cycle loan credit service to meet your consumption needs; Cash withdrawal, Installment life service, Installment purchase available HOW TO USE? Step 1: Download App Viet Than Tai and register an account Step 2: Fill out the information in just 3 steps, get a credit line in seconds; Step 3: Submit a withdrawal registration, the fastest in 5 minutes money into your account; SERVICE CHARACTERISTICS: A. "Arbitrary loan" "Spending freely" In a few seconds, you can receive a credit limit of 1000K to 10,000K, similar to a Credit Card, an "arbitrary loan" loan, meeting your consumer needs anytime anywhere; B. Flexible interest rates based on an individual's credit limit We adjust interest rates based on each individual's credit limit, and each person's payment rate may vary, daily interest rates can be as low as 0.15%. Maintaining payments on time can help you get higher loans and lower interest rates. For example: If you have a 10,000-day loan of 10,000K, the daily interest rate is 0.15%, then the interest is 10,000K * 0.15% * 150 = 2,250K; 150 days after the principal and interest you pay is 12,250K. C. Payment term and flexible payment method You can choose payment terms of 10 days, 20 days, 60 days, 150 days, and you can choose to pay all in one installment or in installments; D. Your information will be safe and reliable Registration requires a government-issued ID and photo of information used to verify your identity. All information provided is protected and cannot be shared without your consent. * Processing time may take from 5 minutes to 1 day, depending on the bank you choose. Providing simple, fast, convenient and safe cycle loan credit service to meet your consumption needs; Cash withdrawal, Installment life service, Installment purchase available HOW TO USE? Step 1: Download the Kwago App and register your account Step 2: Fill out the information in just 3 steps, get a credit line in seconds; Step 3: Submit a withdrawal registration, the fastest in 5 minutes money to your account; SERVICE CHARACTERISTICS: A. "Arbitrary loan" "Spending freely" In a few seconds, you can receive a credit limit of VND 1,000 to VND 20,000, similar to a Credit Card, an "arbitrary loan" loan, to meet your consumer needs anytime anywhere; B. Flexible interest rates based on personal credit We adjust interest rates based on personal credit, and each person's payout ratio may vary, daily interest rates can be as low as 0.15%. Maintaining payments on time can help you get higher loans and lower interest rates. For example: If you spend 150 days borrowing 20,000 VND, the daily interest rate is 0.15%, then the interest is 20,000 * 0.15% * 150 = 4,500 VND; 150 days after the principal and interest you have to pay is 24,500 VND C. Payment term and flexible payment method You can choose payment terms of 10 days, 20 days, 60 days, 150 days, and you can choose to pay all in one installment or in installments; D. Your information will be safe and reliable Registration requires a government-issued ID and photo of information used to verify your identity. All information provided is protected and cannot be shared without your consent. * Processing time may take from 5 minutes to 1 day, depending on the bank you choose.

More
 Why to reply to reviews?

User reviews affect conversion to installs and app rating. Featured and helpful reviews are the first to be noticed by users and in case of no response can affect download rate. This is why it is highly recommended to reply to them.

CSR Racing 2

About Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online

Developed by VIETTHANTAI.

Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online is ranking in   Finance

Last update was at Noneand the current version is 1.2.8.

Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online was downloaded 1000000 times.

Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online was downloaded

To see all other keys and revenue click here com.akulaku.cashloan.vn

Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online have a 0a user reviews.

Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online was released in the ​Google Play Store. It is developed by VIETTHANTAI, who have also released the following apps.

Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online has 0 user reviews. Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online has an average rating of . ​The latest version of Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online 1.2.8​ ​​was ​released on ​.

You can download Việt Thần Tài - việt thần tài, vay tiền online ​here.

Find growth insights on our blog

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to Google Play Reviews

How to Respond to App Store Reviews

How to Respond to App Store Reviews

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

AppFollow identifies top apps in the App Store and Google Play in 2020

React to user feedback and market trends faster